Gaelic Literature  of the Isle of Skye: an annotated  bibliography   

 

References & sources:

Books, pamphlets, articles: MacM - Z

 

 

 

 

 

 

N.B. This site is best viewed on a desktop or laptop PC

 

MACMHATHAIN, Uillean.  See: William Matheson.

 

MACMHUIRICH, Domhnull (fear-deas.) (1868).  An Duanaire.  Dun-Eidin: MacLachluiinn agus an Stiuartach.  Edunburgh: MacLachlan & Stewart.

 

MACMILLAN, Fr. John (1930).  Gaelic Folksongs of the Isles of the West   Two vols.  London: Boosey & Co.

 

MAC-NA-CEARDADH, Gilleasbuig (1879).  The Gaelic Songster:  An t-Oranaiche.  Glasgow: Archibald Sinclair.

 

MACNEACAIL, Aonghas (1983).  ‘Rage Against the Dying of’,  Chapman,  35/36: 54-58.

 

MACNEACAIL, Calum:

 

(1975).  Bàrdachd Chaluim Ruaidh.  Glaschu: Gairm.

 

(1978).  Calum Ruadh: Bard of Skye.  Scottish Tradition 7.  Edinburgh: School of Scottish Studies, University of Edinburgh.

 

MACNEACAIL, Murchadh (1914).  Uisdean Mac Gilleasbuig Chléirich’,  Celtic  Annual: Yearbook of the Dundee Highland Society, 57.

 

MacPhail, J. R. N. (ed.) (1914).  Highland Papers.  Vol. 1.  Edinburgh: Scottish History Society.

 

MACPHARLAIN, Calum:

 

(1902).  Malcolm MacFarlane.  Songs of the Highlands. Inverness: Logan & Co.

 

(1909).  ‘Niall MacLeòid’,  Guth na Bliadhna,  6: 118-134.

 

(1923) (fear-deas.).  Làmh-Sgrìobhainn MhicRath.  Dun-de: Calum S. MacLeòid. = The Fernaig Manuscript: Dundee: Malcolm S. MacLeod.

 

MACPHARLAIN, P. (1813).  Co’-Chruinneachadh de dh’ Orain agus de Luinneagaibh Thaghta Ghae’lach.  Dun-Eudainn: T. Stiubhart.

 

MACPHERSON, Donald (ed.) (1868).  See: Domhnull MacMhuirich.

 

MACPHIE, Angus.  See: Aonghas Mac-a-Phi.

 

MACQUARRIE, Duncan.  See: Donnchadh MacGuaire.

 

MAC RÉAMOINN, Sean (ed.) (1982).  The Pleasures of Gaelic Poetry.  London: Allen Lane.

 

MACTHOMAIS, Ruaraidh.  See: Derick S. Thomson.

 

[MARTIN, Martin] (1924).  The Martins of Skye: a Short Family History.  Glasgow: Alex MacLaren & Sons.

 

MARTIN, Martin (1934).  A Description of the Western Islands of Scotland Circa 1695 … . Edited with introduction by Donald J. MacLeod.  Stirling: Eneas MacKay.  (1st edition 1703).

 

MATHESON, Angus:

 

(1951-2).  ‘Gleanings from the Dornie MSS’,  TGSI. 41: 310-381.

 

(1954) (ed.).  See: Alexander Carmichael.

 

(1964).  ‘Poems from a Manuscript of Cathal Mac Muireadhaigh’,  Eigse, 11, Part 1: 1-17.

 

(1971) (ed.).  See: Alexander Carmichael.

 

MATHESON, William:

 

(1938) (ed.).  The Poems of John MacCodrum, Bard to Sir James MacDonald of Sleat.  Edinburgh: Oliver & Boyd for the SGTS.

 

(1941).  Uilleam MacMhathain.  ‘Co-chruinneachadh de Shaothair nam Bard Uibhisteach’,  TGSI, 38: 512-530.

 

(1951-2).  ‘Notes on Mary MacLeod:  (1) Her Family Connexions; (2) Her Forgotten Songs’,  TGSI, 41: 11-25.

 

(1967-8).  ‘Further Gleanings from the Dornie MSS’,  TGSI, 45: 148-195.

 

(1974).  ‘The Cliar-Sheanchain’,  Tocher, 14: 235-238.

 

(1970) (ed.).  An Clàrsair Dall: Orain Ruaidhri Mhic Mhuirich agus a Chuid Ciùil = The Blind Harper: the Songs of Roderick Morison and his Music.  Edinburgh: SGTS.

 

(1980-2). ‘Notes on North Uist Families’, TGSI, 52: 318-372.

 

MEEK, Domhnall Eachann:

 

(1975-6).  Bàrdachd Chaluim Ruaidh, le Calum MacNeacail’,  Gairm,  93: 93-96.

 

(1976).  ‘Gaelic Poets of the Land Agitation’,  TGSI, 49: 309-376.

 

(1977) (fear-deas.).  Màiri Mhór nan Oran: Taghadh d’a h-orain le eachdraidh a beatha is notaichean.  Glaschu: Gairm.  (Revised and expanded edition: Edinburgh: Scottish Academic Press for the SGTS, 1998)

 

(1982).  Cunnartan Cuain, le Aonghas Mac-a-Phì’,  Gairm, 119: 283.

 

MEINNE, Gilleasbuig (1870).  Comhchruinneacha do dh’ Orain Thaghta Ghaidhealach.  Glascho: W. G. Blackie airson an ughdair.

 

MENZIES, Archibald.  See: Gilleasbuig Meinne.

 

MHÀRTAINN, Cairistiona (2001).  Orain an Eilein.  An t-Eilean Sgitheanach: Taigh na Teud.

 

MOIREASDAN, Padruig (1977).  Ugam agus Bhuam: sgeulachdan agus òrain Phàdruig.  Air an taghadh agus air an deasachaidh le Domhnall Eairdsidh Domhnallach.  Steornabhagh: Club Leabhar.

 

MORASTAN, Iain, agus Gilleasbuig Mac-Gill’ Iosa (1874).  Marbhrann do Dhomhnull Munro.  Le Iain Morastan,  Maille ri: Marbhroinn do Mhr.  Ruaraidh MacLeoid, agus do Aonghas Munro.  Le Gilleasbuig Mac-Gill’ Iosa.  Glaschu: Gilleasbuig Mac-na-Ceardadh.

 

MORRISON, Alick (1954).  ‘Mary MacLeod and Berneray, Harris’, Clan MacLeod Magazine,  134-140.

 

See also: Donald MacKinnon and Alick Morrison.

 

MORRISON, Angus (1913).  Orain nam Beann.  Glasgow: Alex. MacLaren and Sons (See: MacLeod 1980:148).

 

MORRISON, John (Iain Gobha na Hearadh).  See: Iain Morastan agus Gilleasbuig Mac-Gill’ Iosa.

 

MORRISON, Peter.  See: Pàdruig Moireasdan.

 

MURCHISON, .T. M.:

 

(1958).  ‘Deserted Hebridean Isles: Notes and Traditions’, TGSI, 42: 283-344.

 

(1960) (ed.).  Prose Writings of Donald Lamont 1874-1958.  Edinburgh: Oliver & Boyd for the SGTS.

 

(1972).  Domhnall Donn.  Còmhradh Cagailte’,  Stronaway Gazette, 7th October: p. 4.

 

(1980-2).  Raining’s School, Inverness: a Seed-bed of Talent’, TGSI, 52: 405-459.

 

NEW STATISTICAL Account of Scotland (1845).  Vol. 14: Inverness – Ross and Cromarty.  Edinburgh and London: William Blackwood & Sons.

 

NI ANNRACHÀIN, Máire (2002).  ‘The Force of Tradition in the Poetry of Aonghas MacNeacail’,  Rannsachadh na Gàidhlig 2000.  Edited by Colm Ó Baoill and Nancy R. McGuire.  Obar Dheathain: An Clò Gaidhealach.  pp. 117-126.

 

NI ANNRACHÀIN, Máire (2007).  ‘Metaphor and Metonymy in the Poetry of Màiri nighean Alasdair Ruaidh’, Fil súil nglais = A Grey Eye Looks Back:  a Festschrift in honour of Colm Ó Baoill.  Edited by Sharon Arbuthnot and Kaarina Hollo. Ceann Drochaid: Clann Tuirc.  pp. 163-174.

 

NICLEÒID, Ciorstag (1975).  A’ Choille Chiar, le Catriona agus Morag Nic Gumaraid’,  Gairm,  92: 380-383.

 

NICOLSON, Sheriff Alexander (1951).  Gaelic Proverbs.  Reprinted, with Index etc. by Malcolm MacInnes.  Glasgow: Caledonian Press for Malcolm MacInnes.  (1st edition 1881).

 

NICOLSON, Alexander (1930).  History of Skye.  Glasgow: Alex. MacLaren & Sons.

 

NICOLSON, Angus.  See: Aonghas MacNeacail.

 

NICOLSON, Malcolm.  See: Calum MacNeacail.

 

NICOLSON, Murdo.  See: Murchadh MacNeacail.

 

Ó BAOILL, Colm:

 

(1972) (ed.).  Bàrdachd Shìlis na Ceapaich:  Poems and Songs by Sileas MacDonald c. 1660-1729.  Edinburgh: Scottish Academic Press for the SGTS.

 

(1978).  ‘Some Notes on “An Aigeannach” ‘,  Scottish Gaelic Studies, 13, Part 1: 103-111.

 

(1979) (ed.).  Eachann Bacach agus Bàird eile de Chloinn Ghill-Eathain: Eachan Bacach and other MacLean poets.  Edinburgh: Scottish Academic Press for the SGTS.

 

(1994)    Gàir nan Clàrsach: the Harp’s Cry.  Edited by Colm Ó Baoill.  Translated by Meg Bateman.  Edinburgh: Birlinn.

 

O’BOYLE, Colm.  See: Colm Ó Baoill.

 

Ó CONCHÚIR, Breandan (1982).  Scíobhaithe Chorcaí 1700-1850.  Baile Atha Cliath: An Clochomhar Tta.

 

Ó DOIBHLIN, Breandan:

 

(n. d.).    Aisti Critice agus Cultuir.  Baile Atha Cliath: Foilseacháin Náisiúnta Tta.

 

(1977).  Brendan P. Devlin.  ‘On Sorley MacLean’,  Lines Review, 61: 5-19.

 

Ó LOCHLAINN, Colm (fear-deas.) (1948).  Deoch-Slàinte nan Gillean: Dornan Orain a Barraidh.  Baile Atha Cliath: Trí Coinnlean.

 

O’ RAHILLY, T. F.  See: Tomás Ó Rathile.

 

Ó RATHILE, Tomás:

 

(1942).  T. F. O’Rahilly.  ‘A Hiberno-Scottish Family: Ó Muirgheasain, Morrison’, Scottish Gaelic Studies, 5, Part 2: 101-105.

 

(1976).  Dánta Grádha.  Corcaí: Cló Ollsgoile Chorcaí.  (An Chéad Chóiriú 1925).

 

Ó SUILLEABHÁIN, Sean, and Reidar Th. Christiansen (1963).  The Types of the Irish Folktale.  Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

 

PREBBLE, John (1969).  The Highland Clearances.  Harmondsworth: Penguin.  (1st edition 1963).

 

REID, John (1832).  Bibliotheca Scota-Celtica.  Glasgow: John Reid & Co.

 

RICHARDS, Eric (1982).  A History of the Highland Clearances.  London: Croom Helm.

 

ROBERTSON, Hamish (1976).  ‘Studies in Carmichael’s Carmina Gadelica, Scottish Gaelic Studies, 12, Part 2: 220-265.

 

ROS, Coinneach (1972).  Aitealan Dlù is Cian.  Glaschu: Gairm.

 

ROS, Niall (1910).  Ceò Mór agus Clann Mhic-Cruimein’, Celtic Monthly, 18: 26-28, 45-47, 65-67.

 

ROSS, Anne (1962).  ‘Severed Heads in Wells: an Aspect of the Well Cult’, Scottish Studies, 6: 31-48.

 

ROSS, James:

 

(1953-5).  ‘The Sub-Literary Tradition in Scottish Gaelic Song-poetry’, Part 1, Eigse, 7: 217-239.

 

(1956-7).  ‘The Sub-Literary Tradition in Scottish Gaelic Song-poetry’, Part 2, Eigse, 8: 1-17.

 

(1957).  ‘A Classification of Gaelic Folk-song’, Scottish Studies, 1: 95-151.

 

ROSS, Kenneth.  See: Coinneach Ros.

 

ROSS, Neil.  See: Niall Ros.

 

RYAN, John (1940) (ed.).  Féill-sgríbhinn Eóin Mhic Néill.  Dublin: Sign of the Three Candles.

 

SCOTT, Alexander, and James Aitchison (1984) (eds.).  New Writing Scotland: 2. 

Aberdeen: Association for Scottish Literary Studies.

 

SCOTT, Hew.  See: Fasti Ecclesiae Scoticanae.

 

SGIATHANACH', See: Alexander MacGregor.

 

SHARPE, Richard:

 

(1978).  Raasay: a Study in Island History: Documents and Sources – People and Places.  London: Grant & Cutler.

 

(1982).  Raasay: a Study in Island History.  London: Grant & Cutler

 

SHAW, Margaret Fay (1977).  Folksongs and Folklore of South Uist.  2nd edition.  Oxford: OUP.

 

SINCLAIR, A. MacLean:

 

(1881) (ed.).  Clàrsach na Coille: a Collection of Gaelic Poetry.  Glasgow: Archibald Sinclair.  (2nd edition 1928).

 

(1890) (ed.).  Comhchruinneachadh Ghlinn-a’-Bhàird: the Glenbard Collection of Gaelic Poetry.  Charlottetown, P.E. Island: G. Herbert Haszard.

 

(1890) (ed.).  The Gaelic Bards from 1411 to 1715.  Charlottetown: Haszard & Moore.

 

(1892) (ed.).  The Gaelic Bards from 1715 to 1765.  Charlottetown: Haszard & Moore.

 

(1894).  ‘Old Gaelic Songs’,  TGSI,  20: 9-28.

 

(1896).  The Gaelic Bards from 1775-1825.  Sydney, C.B: Mac-Talla.

 

(1898).  Na Baird Leathanach: the MacLean Bards.  Vol. 1.  Charlottetown: Haszard & Moore.

 

(1901).  Mac-Talla nan Tur.  Sydney, C.B: Mac-Talla.

 

(1904).  The Gaelic Bards from 1825-1875.  Sydney, C.B: Mac-Talla.

 

SINCLAIR, Archibald.  See: Gilleasbuig Mac-na-Ceardadh.

 

SMITH, Iain Crichton:

 

(1958).  ‘The Poetry of Sorley MacLean: Poems from Dàin do Eimhir, translated from the Gaelic’,  An Gaidheal, 53: 99-199, 109-110.

 

(1971).  Poems to Eimhir,  Sorley MacLean: Poems from Dàin do Eimhir, translated from the Gaelic.  London: Victor Gollancz.

 

STEWART, Alexander and Donald (1804).  Cochruinneacha Taoghta de Shaothair nam Bard Gaeleach: a Choice Collection of the Works of the Highland Bards.  Duneidin: T. Stiuart.

 

SWIRE, Otta F. (1967).  Skye: the Island and its Legends.  2nd edition.  London & Glasgow: Blackie & Sons.  (1st edition 1961).

 

TAYLER, Alistair and Henrietta (1936).  1715: The Story of the Rising.  London, Edinburgh …: Thomas Nelson & Sons.

 

THOMPSON, Stith:

 

(1956).  Motif Index of Folk-Literature.  Vol. 3.  Copenhagen: Rosenkilde & Bagger.

 

(1964).  The Types of the Folktale.  2nd revision.  Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.  (1st edition 1961).

 

THOMSON, Derick S:

 

(1958).  ‘Bogus Gaelic Literature c.1750 – c.1820’, TGSG,  5: 172-188.

 

(1963).  ‘The MacMhuirich Bardic Family’,  TGSI,  43: 276-304.

 

(1970).  ‘The Poetry of Niall MacMhuirich’,  TGSI, 46: 281-307.

 

(1974).  The New Verse in Scottish Gaelic: a Structural Analysis.  Dublin: University College Dublin.

 

(1974-6).  ‘Niall Mór MacMhuirich’,  TGSI, 49: 9-25.

 

(1976) (ed.).  Gàidhlig ann an Albainn: Gaelic in Scotland.  Glaschu: Gairm.

 

(1977).  An Introduction to Gaelic Poetry.  London: Victor Gollancz.  (2nd. rev. edition.  Edinburgh University Press, 1990).

 

(1977-8).  Ruaraidh MacThómais.  Reothairt is Contraidh …, le Somhairle MacGill-Eain’, Gairm, 101: 94-96.

 

(1983) (ed.).  The Companion to Gaelic Scotland.  Oxford: Blackwell Reference.  (2nd. rev. edition.  Glasgow: Gairm, 1994).

 

(1984).  Ruaraidh MacThómais.  Sireadh Bradain Sicir, le Aonghas MacNeacail’,  Gairm,  126: 191.

 

(joint author).  See: Adam J. Aitken, Matthew P. MacDiarmid and Derick S. Thomson.

 

TOLMIE, Frances (1911).  [Collection of One Hundred and Five Songs of Occupation],  Journal of the Folk-Song Society,  No. 16, London.

 

TURNER, Peter.  See: Paruig Mac-an-Tuairneir.

 

VINING, Elizabeth Gray (1967).  Flora MacDonald: Her Life in the Highlands and America.  London: Geoffrey Bles.

 

WALLACE, Jessie (ed.).  See: John Gregorson Campbell.

 

WATSON, James Carmichael:

 

(1934) (ed.).  Gaelic Songs of Mary MacLeod.  London & Glasgow: Blackie & Son.  (Reprinted.  Edinburgh: Oliver & Boyd for the SGTS, 1965).

 

(1940) (ed.).  See: Alexander Carmichael.

 

(1941) (ed.).  See: Alexander Carmichael.

 

WATSON, William J:

 

(1915) (ed.).  Rosg Gàidhlig: Specimens of Gaelic Prose. Inverness: Northern Courier for An Comunn Gaidhealach.

 

(1918).  ‘Classic Gaelic Poetry of Panegyric in Scotland’,  TGSI,  29: 194-235.

 

(1932) (ed.).  Bàrdachd Ghàidhlig: Specimens of Gaelic Poetry 1550-1900.  2nd edition.  Stirling: A. Learmonth & Son.  (1st edition.  Inverness: Northern Counties, 1918).

 

WHYTE, Henry.  See: ‘Fionn’.

 

[WHYTE, Thomas] (1893).  An Historical and Genealogical Account of the Bethunes of the Island of Sky.  2nd edition.  Edited by Alfred A. Bethune-Baker.  London: For Alfred A. Bethune-Baker.  (1st edition 1778).

 

YOUNG, Douglas (1952) (ed.).  Scottish Verse 1851-1951.  London, Edinburgh: Thomas Nelson & Sons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homepage 

 

References 

 

Contact

 

 

Poetry:

 

Traditional: known authors 

 

Traditional: anonymous 

 

Traditional: collections 

 

Modern

 

 

Prose:

 

Traditional  

 

Traditional: collections   

 

Non-traditional creative  

 

Journalism & misc.

 

 

TOP OF PAGE

 

 

 

 

© Sabhal Mòr Ostaig 2018