English

 

 

 

 

 

Litreachas Gidhlig

an Eilein Sgitheanaich:

clr-leabhraichean le notaichean

 

 

air a cho-chruinneachadh le

 

Anna Ni Luachrin

 

______________________

 

 

RO-RDH

 

CLR-INNSE

 

BRDACHD

 

ROSG

 

______________________

 

 

Cuir fios thugainn

 

 

 

 

 

A. Loughran 2016

Photograph, A. Houston, 2009

 

GBS>